Horgász.hu e-mail felhasználási feltételek

1. A felhasználási feltételek tartalma

1.1. A jelen felhasználási feltételek a Horgász.hu (http://www.horgasz.hu, cím: Rootor Hungary Kft, 2051 Biatorbágy, Arany J. u. 4/A, adószám: 14908080-2-13 ) oldalain elérhetõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás (Szolgáltatás) regisztrált igénybe vevõje (Tag) között jön létre (Szerzõdés). Jelen szerzõdés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minõsül írásban foglalt szerzõdésnek, így iktatásra sem kerül.

1.2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerzõdés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Tagokat. A mennyiben a Tag a módosítást követõen bármely Szolgáltatást használni kezd, az a módosítás elfogadásának minõsül.


2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzõi és elemei

2.1. A Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhetõ el.

2.2. A Szolgáltatás célja elektronikus levelezési szolgáltatás (továbbiakban: alapszolgáltatás) és postafiók, valamint az ezzel összefüggésben felmerülõ esetleges kiegészítõ szolgáltatások (továbbiakban: kiegészítõ szolgáltatások vagy extrák) biztosítása. A kiegészítõ szolgáltatások leírását az extrák menüpont tartalmazza.

2.3. A Szolgáltatás mûködtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítõ szolgáltatásnak minõsül.


3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció

3.1. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történõ, megfelelõ és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Tag nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelõ formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdõdik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létezõ regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

3.2. Tag a Szolgáltatásra történõ regisztrációval egyidejûleg beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén postafiókja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelõsséget minden, esetlegesen abból eredõ kárért, ha a tag szerzõdésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználó fiókját.

3.3. A Tag beleegyezik, hogy a létrehozott postafiókot azonosító e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Tag bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes mûködésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történõ támogatása.


4. A Szolgáltatás rendeltetésszerû használata

4.1. Tag köteles a postafiókját rendszeresen látogatni. Szolgáltató 90 nap elteltét követõen, további figyelmeztetés nélkül törli az inaktív Tagokat rendszerébõl. Az ebbõl eredõ információ- és adatvesztésekért Szolgáltató felelõsséget nem vállal.

4.2. A Horgász.hu levelezési rendszerrel tilos jogsértõ tartalom továbbítása, így különösen bûncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, kéretlen reklámüzenetek továbbítása vagy bármely olyan tartalom, melléklet továbbítása, amely bármelyik harmadik személy számára sértõ, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik.

4.3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történõ felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetõvé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerû mûködtetését.

4.4. A Tagot terheli a teljes felelõsség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Tag a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértõ információ továbbítása vagy bûncselekmény elkövetése történik, akár elõzetes értesítés nélkül is törölheti a postafiókot.

4.5. A jelszavak és fiókok titkosságának megõrzése teljes mértékben a Tagok felelõssége. A Tagok kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértõ cselekedetrõl. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Tag tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredõ károkért.

4.6. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a www.horgasz.hu design elemeit) szerzõi jogi és iparjogvédelmi védelem alatt áll. A szerzõi és iparvédelmi jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele e szerzõdéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyének hiányában.

4.7. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Tag a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközõen, vagy egyébként visszaélésszerûen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Tag hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Tag által közzé- vagy elérhetõvé tett információkat elõzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Taggal szemben más néven történõ bejelentkezés vagy más adataival történõ visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


5. Felelõsség

5.1. Szolgáltató célkitûzése, hogy a Szolgáltatást a lehetõ legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes mûködéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredõ közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

5.2. Amennyiben a Tag magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Tag köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Tag bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5.3. Az információs rendszerek biztonságát sértõ magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelõs, ezért a Szolgáltató a felelõsségét kizárja, minden olyan esetért, amely a levelezõrendszer vagy a postafiók használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévõ személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

5.4. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhetõ helyen ne tárolják. A jelszó elvesztésébõl eredõ károkért a Szolgáltató nem vállalja a felelõséget. Jelszót kiadni semmilyen esetben nem áll módunkban.

5.5. A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetõs vagy ingyenes formában nem lehet.


6. A szerzõdés megszûnése

6.1. A Tag bármikor töröltetheti a regisztrációját, amely esetben a jelen szerzõdés azonnali hatállyal és automatikusan megszûnik.

6.2. Amennyiben a Tag megszegi a jelen Szerzõdés feltételeit (például, ha a levelezõ használatával jogsértést követ el, vagy ha 90 napig nem használja a postafiókot), a Szolgáltató törli a postafiókot, amely esetben a jelen szerzõdés automatikusan és azonnali hatállyal megszûnik.

6.3. Amennyiben a Tag 50 MB-os tárhelye megtelik, Felhasználói fiókja inaktívvá válik. Ez azt jelenti, hogy nem tud több levelet fogadni míg nem törli leveleit, hogy azok kevesebb, mint 50 MB tárhelyet foglaljanak el.

6.4. A jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden elõzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Tag tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Szolgáltató elõzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielõbb újra elérhetõ legyen, de idõbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Tagnak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényezõ függvénye. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Horgász.hu bármely tartalmi elemét, vagy a szolgáltatás egészét bármikor, elõzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen szerzõdés automatikusan megszûnik.


7. Adatvédelem

7.1. A Tagok személyes adatainak kezelésérõl az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

0 hozzászólás

Hozzászólások